Tukan8k
A A A

Deklaracja dostępności

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zobo­wią­zu­je się zapew­nić dostęp­ność swo­jej strony intranetowej zgod­nie z ustawą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych podmio­tów publicz­nych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej tukan.ncbj.gov.pl.

Strona intranetowa, dostępna jedynie w sieci wewnętrznej NCBJ, jest czę­ściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych podmio­tów publicz­nych z powodu nie­zgod­no­ści lub wyłą­czeń wymie­nio­nych poni­żej:

  1. Brak mapy strony i wyszukiwarki,
  2. Brak niektórych tekstów alternatywnych dla elementów graficznych,
  3. Obecne elementy służące prezentacji,
  4. Niektóre elementy mają niepoprawny kontekst.

 

Strona zostąła opublikowana w dniu:

22.07.2014.

Data ostaniej modyfikacji strony;

12.03.2021

W przy­padku pro­ble­mów z dostęp­no­ścią strony inter­ne­to­wej pro­simy o kon­takt pod adresem email: tukan@ncbj.gov.pl.